Poljoprivredni fakultet ima sledeće katedre i to pri odseku / institutu:

Institut: Ratarstvo i povrtarstvo

 • Katedra za agrobotaniku
 • Katedra za agrotehniku i agroekologiju
 • Katedra za ratarstvo i povrtarstvo
 • Katedra za genetiku, oplemenjivanje bilja i semenarstvo
 • Katedra za strane jezike

Institut: Voćarstvo i vinogradarstvo

 • Katedra za voćarstvo
 • Katedra za vinogradarstv

Institut: Zootehnika

 • Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja
 • Katedra za ishranu domaćih i gajenih životinja
 • Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja

Institut: Zemljište i melioracije

 • Katedra za pedologiju i geologiju
 • Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka
 • Katedra za ekološku mikrobiologiju
 • Katedra za navodnjavanje, odvodnjavanje i konzervaciju zemljišta

Institut: Fitomedicina

 • Katedra za fitopatologiju
 • Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju
 • Katedra za pesticide

Institut: Poljoprivredna tehnika

 • Katedra za matematiku i fiziku
 • Katedra za tehničke nauke
 • Katedra za mehanizaciju poljoprivrede

Institut: Prehrambena tehnologija i biohemija

 • Katedra za hemiju i biohemiju
 • Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja
 • Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda
 • Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda
 • Katedra za tehnološku mikrobiologiju
 • Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane

Institut: Agroekonomija

 • Katedra ekonomike poljoprivrede i tržišta
 • Katedra za menadžment u agrobiznisu
 • Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija
 • Katedra za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo
 • Katedra za statistiku

Kontakt
_____________________________________________________________

 

Adresa:                            Nemanjina 6, 11 000 Beograd

Telefon:                            011/2612664

Web adresa:                    www.agrif.bg.ac.rs

E-mail:                             office@agrif.bg.ac.rs

Zgrada poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Poljoprivredni fakultet u Beogradu

 

adminUniverzitet u Beogradu-Poljoprivredni fakultet